top of page
  • Writer's pictureTekemori Hiroomi

How to Vote /ArchDaily Awards 2019


Bạn hãy bỏ phiếu theo thứ tự sau đây nhé.(theo đường link dưới)

Please vote step by step (in a link below)


STEP-1

Hãy ấn phím xanh 「NOMINATE THIS PROJECT」ở giữa màn hình đầu tiên.

Click on a blue key 「NOMINATE THIS PROJECT」 in the middle of screen.

STEP-2

Login vào tài khoản Emai, Google hoặc Facebook của bạn.

Login your Email, Google, Facebook account.

STEP-3

Trở lại màn hình bỏ phiếu đầu tiên và ấn vào phím xanh 「NOMINATES THIS PROJECT」một lần nữa.

Back to the first screen and click on the blue key 「NOMINATE THIS PROJECT」 again.

STEP-4

Màn hình sau đây hiện ra nghĩa là bạn đã bỏ phiếu thành công!

When you are finish, this screen will be shown!

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn.

Thank you for your co-operation.

16 views0 comments

Comments


bottom of page